Plans Autoprotecció PAU Altres activitats, edificis i instal·lacions

Síguenosen Google+    
    Blog de e360

Altres activitats, edificis i instsal·lacions amb obligació d'autoprotecció civil son:


GRUP A: Activitats i centres d'interés per a la Protecció Civil de Catalunya (PAU Autonòmic)

Altres activitats: aquelles altres activitats desenvolupades en centres, establiments, espais, instal·lacions o dependències o mitjans anàlegs que compleixin alguna de les característiques indicades a continuació:

 • Edificis que acollin activitats comercials, administratives, de prestació de serveis o qualsevol altre tipus, amb alçada d'evacuació igual o superior a 28 metres o ocupació igual o superior a 2.000 persones.
 • Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb capacitat igual o superior a 2.500 persones o que treballen amb animals perillosos (circ, carpes, etc...).
 • Totes aquelles activitats desenvolupades a l'aire lliure amb nombre d'assistents previst igual o superior a 5.000 persones.
 • Urbanitzacions que no tenen una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estan situades a una distància de  terrenys forestals de menys de 500 m.
 • Instal·lacions de prestació de serveis bàsics per a la comunitat, als efectes d'assegurar la protecció d'infraestructures crítiques (gas, aigua, telecomunicacions, electricitat, etc...).
 • Edificis d'importància estratègica per a la gestió d'emergències que afectin un gran volum de població, com ara el CECAT i el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.
 • Altres activitats regulades per normativa sectorial d'autoprotecció: aquelles altres activitats desenvolupades en centres, establiments, espais, instal·lacions o dependències o mitjans anàlegs sobre els quals una normativa sectorial específica estableixi obligacions d'autoprotecció en els termes que defineix el Decret 82/2010.


GRUP C: Activitats i centres de referència per a la Protecció Civil Municipal (PAU Local)

Altres activitats: aquelles altres activitats desenvolupades en centres, establiments, espais, instal·lacions o dependències o mitjans anàlegs que compleixin alguna de les característiques indicades a continuació:
 • Edificis que acollin activitats comercials, administratives, de prestació de serveis o qualsevol altre tipus, amb alçada d'evacuació inferior a 28 metres i ocupació entre 500 i 2.000 persones..
 • Centres comercials amb una ocupació entre 500 i 2.000 persones.
 • Edificacions i instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals (excepte les destinades a explotacions agrícoles i ramaderes i els habitatges que hi son vinculats).
 • Tallers ocupacionals o centres de treball de persones amb disminució físiques, psíquiques o sensorials greus i permanents. No inclosos dins de les zones d'afectació dels accidents possibles en instal·lacions afectades per la normativa d'accidents greus.
 • Tallers ocupacionals o centres de treball de persones amb disminució físiques, psíquiques o sensorials greus i permanents que estiguin incloses dins de les zones d'afectació dels accidents possibles en instal·lacions afectades per la normativa d'accidents greus. Queden sotmesos al procediment administratiu descrita a l'art. 15 del decret 82/2010.

El llistat complet d'activitats i centres d'interés per la Protecció Civil de Catalunya, i que per tant, estan obligades a disposar d'un Pla d'Autoprotecció PAU el podeu consultar en aquest enllaç o en un altre format aquí.

Si vol saber si la seva activitat o instal·lació està afectada, es pot informar sense compromís a

e360 Servsi Globals d'Enginyeria, S.L.P.

Telèfon 93.464.46.70
e-mail: info@e360.es
Carrer Jaume Borràs 18, 08911 Badalona