Plans Autoprotecció PAU Activitats Industrials i Emmagatzematge

Síguenosen Google+    
    Blog de e360

Les activitats i centres Industrials i d'Emmagatzematge amb obligació d'autoprotecció civil son:


GRUP A: Activitats i centres d'interés per a la Protecció Civil de Catalunya (PAU Autonòmic) 

 • Activitats d'Emmgatzematge de Productes Químics acollides a les instruccions tècnicques complementàries (segons Reial Decret 379/2001 i Reial Decret 105/2010), en unes determinades quantitats.
 • Establiments afectats per la normativa per la qual s'aporven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervenen substàncies perilloses.
 • Establiments en què intervenen explosius: Aquells regulats a l'Ordre PRE/252/2006, de 6 de febrer, per la qual s’actualitza la ITC 10, sobre prevenció d’accidents greus, del Reglament d’explosius, aprovat pel Reial decret 230/1998 , de 16 de febrer.Establiments en què intervenen explosius: Aquells regulats a l'Ordre PRE/252/2006, de 6 de febrer, per la qual s’actualitza la ITC 10, sobre prevenció d’accidents greus, del Reglament d’explosius, aprovat pel Reial decret 230/1998 , de 16 de febrer.
 • Activitats de gestió de residus perillosos: aquelles activitats de recollida, emmagatzemament, valorització o eliminació de residus perillosos, d’acord amb el que estableix la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, modificada pe la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.
 • Explotacions i industries relacionades amb la mineria, sempre que s’hi desenvolupi una activitat subterrània o bé que disposin de més de 20 treballadors: aquelles regulades pel Reial decret 863/1985 , de 2 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera, i per les seves instruccions tècniques complementàries, modificat pel Reial decret 150/1996, de 2 de febrer, pel qual es modifica l’article 109 del Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera.
 • Instal·lacions industrials i d’emmagatzematge amb una càrrega de foc ponderada i corregida igual o superior a 3.200 Mcal/m2 o 13.600 Mj/m2 (risc intrínsec Alt 8, segons la taula 1.3 de l’Annex I del Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials).
 • Les instal·lacions industrials en les quals intervenen substàncies tòxiques o molt tòxiques, en quantitats iguals o superiors al 10% de les que figuren a la columna 3 de la part 2 de l’Annex I del Reial decret 948/2005, de 29 de juliol, que modifica el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en que intervenen substàncies perilloses. Les quantitats que s’han de tenir en compte són les màximes que estiguin presents , o puguin estar-ho, en un moment donat, tal com estableix el Reial decret 1254/1999.
 • Les instal·lacions industrials en les quals intervenen determinades substàncies tòxiques, en quantitats iguals o superiors al 10% de les que figuren a la columna 3 de la part 1 de l’Annex I del Reial decret 948/2005, de 29 de juliol, que modifica el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en que intervenen substàncies perilloses. A aquests efectes, tenen la consideració de tòxiques les substàncies següents: clor, etilemina, fluor, isocianat de metil, diclorur de carbonil, diclorur de sofre i policlorbenzofurans/policlordibenzodioxines. Les quantitats que s’han de tenir en compte són les màximes que estiguin presents, o puguin estar-ho, en un moment donat, tal com estableix el Reial decret 1254/1999.
 • Les instal·lacions industrials en les quals intervenen substàncies perilloses no tòxiques: Aquelles en què estan presents altres substàncies perilloses diferents de les citades en els apartats anteriors, en quantitats iguals o superior al 60% de les que figuren a la columna 2 de les parts 1 i 2 de l’Annex I del Reial decret 948/2005, de 29 de juliol, que modifica el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en que intervenen substàncies perilloses. Les quantitats que s’han de tenir en compte són les màximes que estiguin presents, o puguin estar-ho, en un moment donat.
 • Instal·lacions industrial o magatzems ubicats a menys de 100 metres d’edificacions urbanes amb elements vulnerables o molt vulnerables, quan hi intervinguin substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors al 5% de les que figuren a la columna 3 de les parts 1 i 2 de l’Annex I del Reial decret 948/2005, de 29 de juliol, que modifica el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en que intervenen substàncies perilloses. Les quantitats que s’han de tenir en compte són les màximes que estiguin presents, o puguin estar-ho, en un moment donat.
 • Instal·lacions frigorífiques amb líquids refrigerants del segon i tercer grup amb quantitats total emprades: <3 t.
 • Establiments amb instal·lacions acollides a les ITC IP-02, IP-03 i IP-04 amb: >500m3.
 • Complexos o activitats industrials i d’emmagatzematge amb ocupació (Af) persones: > 2.000


GRUP C: Activitats i centres de referència per a la Protecció Civil Municipal (PAU Local)

 • Establiments no afectats per la ITC 10. (Reial decret 230/1998, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’explosius, modificat pel Reial decret 277/2005 i pel Reial decret 248/2010), però on hi ha productes inclosos a la normativa esmentada en una quantitat equivalent al 50% de les quantitats establertes a la ITC 10.
 • Complexos o activitats industrials i d’emmagatzematge amb ocupació (Af) persones: 1000 < Af < 2.000


El llistat complet d'activitats i centres d'interés per la Protecció Civil de Catalunya, i que per tant, estan obligades a disposar d'un Pla d'Autoprotecció PAU el podeu consultar en aquest enllaç o en un altre format aquí.

Si vol saber si la seva activitat o instal·lació està afectada, es pot informar sense compromís a

e360 Servsi Globals d'Enginyeria, S.L.P.

Telèfon 93.464.46.70
e-mail: info@e360.es
Carrer Jaume Borràs 18, 08911 Badalona