Plans Autoprotecció PAU Activitats d'Infraestructures de Transport

Síguenosen Google+    
    Blog de e360

Les activitats d'Infraestructures de Transport amb obligació d'autoprotecció civil son:


GRUP A: Activitats i centres d'interés per a la Protecció Civil de Catalunya (PAU Autonòmic) 

 • Estacions i intercanivaodrs de transport terrestre amb ocupació superior a 1.500 persones.
 • Línies ferroviàries metropolitanes.
 • Túnels ferroviaris de més de 1.000 m de longitud;
 • Conjunt de túnels ferroviaris amb longitud total superior a 1.000 m que formin part de la mateixa via i separats entre si una distànica inferior a 500 m.
 • Túnels de carretera de longitud superior a 1.000 m.
 • Túnels de carretera amb una longitud entre 500 i 1.000 m i IMD (intensitat mitja diària) superior a 2.000 vehicles/dia.
 • Conjunt de túnels de carretera amb longitud total superior a 1.000 m que formin part de la mateixa via i separats entre si una distància inferior a 500m.
 • Autopistes de peatge.
 • Àrees d'estacionament per al transport de mercaderies perilloses per carreetera i ferrocarril.
 • Ports Comercials: Els ports d'interès general amb ús comercial i els usos complementaris o auxiliars definits a la Llei 48/2003, de 26 de Novembre, de règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d'interès general.
 • Ports industrials definits a la Llei 5/1998, de 17 d'Abril, de Ports de Catalunya.
 • Ports comercials, industrials, pesquers i esportius que no siguin d'interès general.
 • Terminals de persones passatgeres dels ports d'interès general.
 • Aquells aeroports regulats per la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aeroportuària, i per la normativa internacional (normes i recomanacions de l’organització de l’Aviació Civil Internacional – OACI) i nacional de la Direcció General d’Aviació.
 • Aquells aeroports regulats per la Llei 14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries, llevat del hidroports.
 • Conductes que transporten substàncies perilloses: Etilenoductes, gasoductes i oleoductes. En els cas dels gasoductes, s’inclouen les conduccions que transporten gas natural per sobre de 16 bars (pressió de transport secundari).


GRUP C: Activitats i centres de referència per a la Protecció Civil Municipal (PAU Local)

 • Aquells aeròdroms i heliports regulats per la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aeroportuària, i per la normativa internacional (normes i recomanacions de l’Organització de l’Aviació Civil Internacional – OACI) i nacional de la Direcció General d’Aviació Civil aplicable.Aquells aeròdroms i heliports regulats per la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aeroportuària, i per la normativa internacional (normes i recomanacions de l’Organització de l’Aviació Civil Internacional – OACI) i nacional de la Direcció General d’Aviació Civil aplicable.
 • Aquells aeròdroms i heliports regulats per la Llei 14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries, permanents i que disposin d’instal·lacions fixes destinades al dipòsit i/o manteniment d’aeronaus o helicòpters, llevat dels hidroports.Aquells aeròdroms i heliports regulats per la Llei 14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries, permanents i que disposin d’instal·lacions fixes destinades al dipòsit i/o manteniment d’aeronaus o helicòpters, llevat dels hidroports.


El llistat complet d'activitats i centres d'interés per la Protecció Civil de Catalunya, i que per tant, estan obligades a disposar d'un Pla d'Autoprotecció PAU el podeu consultar en aquest enllaç o en un altre format aquí.

Si vol saber si la seva activitat o instal·lació està afectada, es pot informar sense compromís a

e360 Servsi Globals d'Enginyeria, S.L.P.

Telèfon 93.464.46.70
e-mail: info@e360.es
Carrer Jaume Borràs 18, 08911 Badalona