Activitats obligades i terminis

Síguenosen Google+    
    Blog de e360  

El llistat complet d'activitats i centres d'interés per la Protecció Civil de Catalunya, i que per tant, estan obligades a disposar d'un Pla d'Autoprotecció PAU el podeu consultar en aquest enllaç o en un altre format aquí.

Per tal d'aportar més informació al respecte de la classificació de l'activitat o la instal·lació dins el Catàleg d'activitats i centres d'interès per a la protecció civil de Catalunya o dins el Catàleg d'activitats i centres de referècia per a la protecció civil del municipi, podeu accedir a la pàgina del sector en el que estigueu interessats:
Els terminis establerts per que aquestes activitats i instal·lacions diposin del seu Pla d'autoprotecció PAU homologat, van quedar regulats inicialment en el Decret 82/2010 del 29 de Juny pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. 
Amb posterioritat, però, es va aprovar el Decret 127/2013 del 5 deMarç de fixació d'un nou termini per presentar determinats plans d'autoprotecció d'àmbit local i d'adequació dels plans d'autoprotecció dels espais públics, de les activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic al Decret 82/2010 del 29 de Juny. També podeu consultar el Resum d'aquest decret. Amb aquest nou decret, i de forma resumida:

  1. Les Activitats de caràcter no extraordinàri i els centres d'interés per a la protecció civil local disposen fins el 31 de Desembre del 2014, per la tramitació del seu Pla d'Autoprotecció PAU, prèvia sol·licitud del titular del centre o l'activitat.
  2. La sol·licitud es presentarà a l'Ajuntament on es troba ubicat el centre o activitat, a través del Registre Elèctrònic Hermes de Plans d'Autoprotecció PAU, adjuntant una declaració responsable.
  3. En cas que la sol·licitud no sigui resposta en tres mesos, s'entendrà com acceptada.
  4. Els Plans d'Autoprotecció PAU, dels espectacles públics, de les activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic s’han de regir en la seva elaboració, tramitació, contingut, implantació, revisió i simulacres per tot el que disposa el Decret 82/2010, de 29 de Juny.
  5. En els supòsits d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari i en el cas d’activitats temporals, el pla d’autoprotecció s’ha de presentar, quan escaigui, amb anterioritat a la realització de les citats espectacles o activitats, igualment en el Registre electrònic esmentat. Per tant, no li son d'aplicació cap tipus de moratòria.

Si li cal més informació ens pot contactar a

e360 Servsi Globals d'Enginyeria, S.L.P.

Telèfon 93.464.46.70
e-mail: info@e360.es
Carrer Jaume Borràs 18, 08911 Badalona